ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พิชามญชุ์ อดุลวิทย์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ อ.พิชามญชุ์ อดุลวิทย์ ธิติมา กิจจาบัณฑิต ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจาก เคาน์เตอร์เครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้าของกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พิชามญชุ์อดุลวิทย์ ธิติมา กิจจาบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลของสินค้ากลุ่มอ้างอิงและการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิว บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พิชามญชุ์ อดุลวิทย์ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก