ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พิชญ์ เดชาติวงศ์ณอยุธยา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ พิชญ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรับรู้ด้านภาพลักษณ์และการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก