ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พิชญ์พล ศรีโพธิ์เผือก

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ พิชญ์พล ศรีโพธิ์เผือก ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านขายของฝากจังหวัดเพชรบูรณ์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก