ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พิชญาภรณ์ แสงภู่วงษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.พิชญาภรณ์ แสงภู่วงษ์ ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View

 

หน้าหลัก