ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พิจารณ์ เจริญศรี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิจารณ์ เจริญศรี โครงการวิจัยพัฒนา เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิจารณ์ เจริญศรี โครงการวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา นาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิจารณ์ เจริญศรี นางสาวเพียงนภา ตั้งขันติกุล นางสาววีณา ธรรมวินิจฉัย โครงการวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์การเรียนการสอนเสริมวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิจารณ์ เจริญศรี บทความวิจัยเรื่อง การติดการใช้งานเฟสบุ๊คของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ดร.พิจารณ์ เจริญศรีอ.ภัทรณัชชา อาภากาศ บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันกฎหมายจราจรทางบกด้านความปลอดภัยของจักรยานและการเดินเท้าบนระบบ ปฏิบัติการไอโอเอส คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

 

หน้าหลัก