ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พิจักษณา วงศาโรจน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ พิจักษณา วงศาโรจน์ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์:กรณีศึกษา: กรมกำลังพลทหารบก บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View

 

หน้าหลัก