ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พัฒนพงศ์ สุวรรณชาต

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บัญชี อ.พัฒนพงศ์ สุวรรณชาต และ อ.สุภาภรณ์ คงสวัสดิ์ การประยุกต์ใช้ Excel กับงานบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View

 

หน้าหลัก