ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บัญชี ผศ.พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง องค์ประกอบของต้นทุนราคายานั้นสำคัญไฉน? บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง การบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View

 

หน้าหลัก