ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พัชราภรณ์ เกษะประกร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ พัชราภรณ์ เกษะประกร ความตระหนัก ทัศนคติต่อคุณค่าการมีจิตอาสาและความพึงพอใจของชุมชนในอำเภอคลองหลวงและอำเภอเมืองในจังหวัดปทุมธานีที่ร่วมโครงการ ห้องเรียนชีวิตจิตอาสา: กรณีศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร รายงานวิจัยประเมินผลโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วางแผนและจัดซื้อสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร ตำรา: กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงองค์กร นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2558 นิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ เกษะประกร, รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร. Structural Equation Model of Media Exposure, Awareness, and Participation in the Anti-Corruption Alliance Networks Campaign นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร THE IMPACT OF MEDIA EXPOSURE, GENDER, AND PRE-AND-POST PARTICIPTION IN ORGAN DONATION COMPAIGN ON THAISTUDENTS' KNOWLEDGE AND ATTITUDE TOWARD ORGAN DONATION นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก