ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พัชราพร ดีวงษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ พัชราพร ดีวงษ์ งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง เพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย ชุด ค้นประวัติ คนต้นแบบ จำนวน 5 ตอนดังนี้ 1. สตีฟ จ๊อบส์ คนสร้างงาน งานสร้างคน 2. อองซาน ซูจี วีรสตรีเพื่อประชาธิปไตย 3.มหาตมะ คานธี นักสู้อหิงสา 4. จิม ทอมสัน ราชาผ้าไหมไทย 5. บารัค โอบามา ประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของอเมริกา นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ กระบวนการบริหารงานของสถานีวิทยุ SEED 97.5 F.M. เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันส์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบกลวิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ไทยที่สร้างรายได้: ศึกษาภาพยนตร์เรื่อง นางนาก กับ พี่มาก...พระโขนง นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ การผสมผสานวัฒนธรรมต่างชาติผ่านสื่อโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ สารคดีวิทยุเปิดประตูรู้อาเซียน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ Self -persentation of Thai women on the Dating websites for seeking foreigner guys นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ การคิดสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา สถานีวิทยุ SEED97.5 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ บทความวิทยุ ชุด เยาวชนไทยกับอาเซียน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ การวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องปัญหาสังคมในละครวิทยุของนักศึกษานิเทศศาสตร์ Analyzing Narration of Social Issues in Radio Drama Scripts of Students of The School of Communication Arts นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ การวิเคราะห์ความรุนแรงในบทละครวิทยุของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ The Analysis of Violence in Radio Drama Scripts of Students of The School of Communication Arts, Bangkok University นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2558 นิเทศศาสตร์ อาจารย์พัชราพร ดีวงษ์ บทความวิชาการ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในวิทยุกระจายเสียงยุคดิจิทัล Marketing Communications Strategy in Radio Station in Digital Era นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก