ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พัชราพร ดีวงษ์ อ.พัชราพร ดีวงษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ การวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องปัญหาสังคมในละครวิทยุของนักศึกษานิเทศศาสตร์ Analyzing Narration of Social Issues in Radio Drama Scripts of Students of The School of Communication Arts นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ การวิเคราะห์ความรุนแรงในบทละครวิทยุของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ The Analysis of Violence in Radio Drama Scripts of Students of The School of Communication Arts, Bangkok University นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

 

หน้าหลัก