ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พัชรศุภางศ์ แสงชูโต

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พัชรศุภางศ์ แสงชูโต Studio 47 ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก