ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พวงเพชร โทณะวณิก

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.พวงเพชร โทณะวณิก บทความ Enhancing Student Participation in ESL Classroon Interaction การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.พวงเพชร โทณะวณิก Treating Social Phobia in Children through Group Therapy การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.พวงเพชร โทณะวณิก Perspective Speaking Difficalties Faced by Omani Students: Empirical Data on Self-Perception การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.พวงเพชร โทณะวณิก A synthesized teaching writing approach: The Online Scaffolding Model การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.พวงเพชร โทณะวณิก Rhetorical Figures in Taglines: McQuarrie and Mick’s Classification มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View

 

หน้าหลัก