ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พราวแพรว ชัยสวัสดิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ พราวแพรว ชัยสวัสดิ์ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ของกลุ่มผู้บริโภคในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ พราวแพรว ชัยสวัสดิ์ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ของกลุ่มผู้บริโภคในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก