ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พรวลัย ประเสริฐวุฒิวัฒนา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ พรวลัย ประเสริฐวุฒิวัฒนา ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา รูปแบบการสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อการสร้างแบรนด์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษากลุ่มเกษตรอินทรีย์ไร่รื่นรมย์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก