ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พรรณี วิรุณานนท์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.พรรณี วิรุณานนท์ คิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการออกแบบในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.พรรณี วิรุณานนท์ โครงการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อโทรทัศน์สาธารณะ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ Komolsevin, R. & Virunanont, P. (2013). Meta-Research on Public Broadcasting: Case Study of European Union and Thailand. In The Third Asian Conference on Arts & Humanities 2013 Official Conference Proceedings. Presented at the The Asian Conference on Arts & Humanities ACAH 2013, Osaka, Japan: The International Academic Forum (IAFOR) (in press). นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.พรรณี วิรุณานนท์ เสื้อกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.พรรณี วิรุณานนท์ น้ำพริกแม่บุญเรือง จังหวัดปทุมธานี ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.พรรณี วิรุณานนท์ ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านโปร่งเกตุ (โคมไฟจากกะลา) จังหวัดลพบุรี ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.พรรณี วิรุณานนท์ เล่า ฮ่อ เจี๊ยะ (ขนมเปี๊ยะสูตรโบราณ) จังหวัดชัยนาท ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แบบบรูณาการ (OTOP Plus) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 และกลุมจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น อ.ณัฐชนน สตันยสุวรรณ อ.ธัญพลอย นุตเกษม โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสิ้นค้าเกษตรแปรรูปสู่สังคมสร้างสรรค์ปี 2558 กิจกรรมพัฒนาศักยาภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์quadrant กลุ่ม C ด้านบริการและบรรจุภภัณฑ์ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าอาหารเอกลักษณ์ของจังหวัดภาคใต้ชายแดน ภายใต้โครงการเทศกาลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์กลุ่มประเทศอาเซียน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์นวัตกรรม OTOP ศรีวิชัย สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ โครงการวิจัยเรื่อง งานช่างตอกกระดาษพื้นบ้านภาคใต้ โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ประเภทงานศิลปกรรมพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดตราสินค้าสู่อาเซียนกลุ่มผ้ากรุงเก่า (เสื้อเด็กกรุงศรี) วิสาหกิจชุมชนวรารัตน์ผ้าพิมพ์ลายผ้าวิสาหกิจชุมชนผ้าคลุยชายมัดย้อมลาดบัวหลวงชุมชนผ้าบาติกเฮ้าส์ บริษัท เอ อี ซี อลิอันซ์ จำกัด (Pasu Jewelry) บริษัท ฟล็อคซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด นิวัติคอลเลคชั่น ล้ำค่า (LamKhar) เพชรธนาพัชร นูชิ จิวเวลรี่ดอทคอม ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ บริษัท พร้อมฟู๊ด จำกัด วุ้นพัธมน ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ สุจีรา แทมมารีน ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ iFish Gold ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ REASONABLE ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ Build Self Immunity ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ บ้านไร่ภูฟ้า  ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก