ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พรรณศักดิ์ สุขี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี ปัญหาในการสร้างสรรค์ละครเพลงในประเทศไทย : จาคาบาเร่ต์ ถึงข้าวนอกนา ศิลปะ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี Political theatre: The training for deliberate public in Thailand ศิลปะ ภาพยนตร์ View
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี การเปิดสอนหลักสูตรศิลปะการแสดงในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ปัญหาเรื่องแนวคิดจินตนิยมในสังคมทุนนิยมบริการ นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี ศรัทธาไม่มีสี ความดีไม่มีฝ่าย: แก่นความคิดเรื่องความแตกต่าง คุณค่า และคุณธรรมในละครเพลงเรื่อง ข้าวนอกนา นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ อคิรพงษ์ รุ่งเจริญพัฒนกิจ ประพันธ์บท Kafka and I : The Agony of Being in the Seemingly Democratic Country Where Society is Doomed to Collapse นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ อคิรพงษ์ รุ่งเจริญพัฒนกิจ ศรีมณฑา ธีระวัฒนชัย กำกับการแสดงละครเพลง เรื่อง Hedwig and the Angry Inch นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี กำกับการแสดงละครเรื่องคำพิพากษา Direct the stage play of The Judgement ศิลปะ ศิลปะการแสดง View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี การแสดงในบทพ่อขุนรามคำแหงในละครเรื่อง การแสดงแสง สี เสียง เล่าขานตำนานเวียงกุมกาม นครโบราณใต้พิภพ ศิลปะ ศิลปะการแสดง View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์ในโครงการ The Repertoire 2012 ศิลปะ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี กำกับการแสดงละครเรื่อง สามชายกับสายน้ำ ศิลปะ ศิลปะการแสดง View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ประพันธ์บทละครและคำร้องละครเรื่อง ไกลกังวล Musical on the Beach นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี กำกับการแสดงละคร เรื่อง ไกลกังวล Musical on the Beach นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี กำกับการแสดงละครเวที เรื่องThe Rocky Horror Show นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี สร้างบทภาษาไทย และคำร้องภาษาไทยThe Rocky Horror Show นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ออกแบบฉากละครเวทีเรื่อง Biloxi Blues นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์ และควบคุมงานสร้างThe Repertoire 2013 นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี สร้างบทอังกฤษ Dancing to Nirvana (revision) นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี บทละคร ฝันกลางฤดูร้อน นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี สร้างบทอังกฤษ Silence นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี สร้างบทละครและดัดแปลงบทละครข้ามสื่อ ควบคุมการตัดต่อลำดับภาพ ไกลกังวล นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

 

หน้าหลัก