ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พรพรหม ชมงาม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ดร.พรพรหม ชมงาม Information Seeking through Assimilations Process in Thai Organization นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ตำรา: การบริหารความสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม บทความวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในลักษณะภาษาท่าทางของคู่สื่อสารระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติในงานประชาสัมพันธ์ (The satisfaction with type of gesture of communicating partners between superior and subordinate in public relations profession) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม บทความวิจัยทำร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บังคับบัญชา บรรยากาศในการสื่อสารและการพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีศึกษา กรมทางหลวง นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ตำรา ชื่อ การบริหารความสัมพันธ์ องค์การและผู้เกี่ยวข้อง (Relationship Management Organization and Stakeholders) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก