ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พรพรหม ชมงาม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ดร.พรพรหม ชมงาม Information Seeking through Assimilations Process in Thai Organization นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ตำรา: การบริหารความสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม บทความวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในลักษณะภาษาท่าทางของคู่สื่อสารระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติในงานประชาสัมพันธ์ (The satisfaction with type of gesture of communicating partners between superior and subordinate in public relations profession) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม บทความวิจัยทำร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บังคับบัญชา บรรยากาศในการสื่อสารและการพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีศึกษา กรมทางหลวง นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ตำรา ชื่อ การบริหารความสัมพันธ์ องค์การและผู้เกี่ยวข้อง (Relationship Management Organization and Stakeholders) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม The Difference between perceived contents and sources of information in Learning -the-rope process among genders of employees in organization นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม (อังค์วรา เพียรธรรม) ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่น ต่อทูตตราสินค้าของผู้ใช้บริการสถาบันการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก