ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พนิดา ตันศิริ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ ดำรงศักดิ์ แก้วอำไพ วรุณยุพา เทพนม สุรพัศ พิรุณบริบูรณ์สุข การพัฒนาระบบจำหน่ายมะม่วง บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ เสาวลักษณ์ ลี้เจริญ ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ ธนวัฒน์ปฤษณารุณ วิลาวัย์ โควินท์ทวีวัฒน์ ปิยวัฒน์ วิโมกข์เจริญสุข ระบบเช่าหนังสือการ์ตูน บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ สรชัย ตั้งความเพียร สุริยพงศ์ สุวรรณวัฒนะ ฐิตติวัฒน์ ไพเราะ ทวีศักดิ เกิดเปี่ยม ธนัช คงความขยัน โสรัจ ศิริรัตน์ การพัฒนาระบบซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ The Research Study of Investigating Students' Learning Achievements in Word Processing Software Skills for Primary School Students: Case Study of A Primary School in Prathumthini Province, Thailand การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ข้อมูลขนาดใหญ่กับความท้าทาย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ระบบบริการรับจำนำทอง บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ระบบขายน้ำดื่ม บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ระบบเช่าหนังสือการ์ตูน บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ผ.ศ.บุษรา ประกอบธรรม ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการใช้โปรแกรมประมวลผลคำและโปรแกรมสเปรดชีทของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดดาวเรือง การศึกษา การศึกษาทั่วไป View

 

หน้าหลัก