ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พงษ์ วิเศษสังข์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ พงษ์ วิเศษสังข์ งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง เพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย ชุดการสร้างปัญญา จำนวน 5 ตอน 1. สุ จิ ปุ ลิ 2. วิธีการพัฒนาปัญญา 3.การเรียนแนว Bloom Taxonomy 4.เด็กไทยกับการศึกษาบนแท็บเล็ต 5. วิถีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์ การแสดงตัวตนของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม Self Identification of the Online Social Network Users on www.YouTube.com (ดารานิตย์ คงเทียม, พงษ์ วิเศษสังข์ และภัทรภร สังขปรีชา) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเปิดรับของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานครต่อการถ่ายทอดสดฟุตบอลผ่านสื่อวิทยุ (เฉลิมพล ทองพันธุ์และพงษ์ วิเศษสังข์), นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์ The 'Beauty Models' Portrayed by Women's Magazines and their Stereotypical Effects on Women in the Russian Federation (Co-authored with Pong Wisessang and Anna Vasilyeva) นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2558 นิเทศศาสตร์ พงษ์ วิเศษสังข์ การเปิดรับโทรทัศน์และการรับรู้ความเป็นจริงทางสังคมของนักศึกษาหญิง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2558 นิเทศศาสตร์ พงษ์ วิเศษสังข์ การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มพิธีกรและพริตตี้ที่มีต่อสังกัดบริษัทจัดการศิลปินในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2558 นิเทศศาสตร์ พงษ์ วิเศษสังข์ โครงการธุรกิจกรีน แคปซูลโฮสเทล เพื่อรักษาวิถีชุมชน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 นิเทศศาสตร์ พงษ์ วิเศษสังข์ การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเข้าใช้บริการศูนย์สุขภาพไทยสัปปายะ บริการนวดแผนไทย โยคะ นวดจัดกระดูกในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ พงษ์ วิเศษสังข์ การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อ สถาบันสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปินและวงดนตรี Mixhead Music Space ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ พงษ์ วิเศษสังข์ การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรมที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์พัฒนาความบันเทิงและผลิตสาระดิจิตอลมัลติมีเดียเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ยุคง 2021 บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ พงษ์ วิเศษสังข์ การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการจัดตั้งธุรกิจ The Stylist & Redo Center ในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View

 

หน้าหลัก