ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พงศ์เสวก อเนกจำนงพร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พงศ์เสวก อเนกจำนงพร ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร อ.แสงเดือน รตินธร อ.พิสุดา พรหมสุทธิรักษ์ From Senior to End of Life How We Die with Dignity? Case Study of Thailand สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก