ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พงศ์วิชญ์ คงเจริญ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ พงศ์วิชญ์ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรภร สังขปรีชา เนื้อหาของกระทู้พันทิปและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย หน้า 640-649 สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

 

หน้าหลัก