ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พงศ์ธริน เพชรจันทร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร Charcoal Journey I, II, III, IV and V ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร FH2.4_Composition 2013 ศิลปะ จิตรกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร อักษร รักพงศ์ ทอศาลา ศิลปะ การออกแบบ View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร Weaving in Space ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร แพร่งภูธร ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร VVO_IIรอยพ่อ Vernacular Architecture Exhibition ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก