ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พกุล แองเกอร์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.พกุล แองเกอร์ พุทธทาสภิกขุ: พุทธปรัชญาเมธีไทย มนุษยศาสตร์ ปรัชญา View

 

หน้าหลัก