ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ฝนทิพา ศรีสมบัติ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ ฝนทิพา ศรีสมบัติ, ปฐมา สตะเวทิน, กาญขนา อินทรสุนานนท์ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของครูนาฏศิลป์และการเรียนรู้ของเด็กวัย 6-12 ปี นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก