ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปุณยภัทร บุณยรัตนสุนทร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์ปุณยภัทรบุณยรัตนสุนทร An investigation of Thai students English language writing difficulties and their Use of writing strategies การศึกษา การเรียนการสอน View

 

หน้าหลัก