ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปิ่นแก้ว ปิ่นแก้ว

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว ชาคริต ตันรัตนาวงศ์ ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สุวรรณภูมิ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก