ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บัญชี อ.ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม ประสิทธิผลโครงการอบรมการคำนวณต้นทุนเพื่อตั้งราคาขาย: การวิจัยอิงฐานชุมชน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม การบริหารสินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุน Logistics บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บริหารธุรกิจ อ.ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้จากโครงการอบรมพี่สอนน้องออมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การเงิน View
2558 บริหารธุรกิจ อ.ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม การศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินซื้อสารปรับปรุงดินตามส่วนประสมทางการตลาดระหว่างกลุ่มอาชีพและแหล่งข่าวสารที่ผู้ใช้ให้ความสำคัญในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ อ.ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาการเงิน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก