ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปิยะ วราบุญทวีสุข

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการเรียนของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จากวิกฤตการณ์น้ำท่วม การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข Jumping duck วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข โปรแกรมฝึกฝนการคัดลายมือสำหรับเด็กบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android กอไก่ ไรเดอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดทำรายงานการประชุมวิชาการ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข การพัฒนาโปรแกรมฝึกคัดลายมือภาษาไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้หลักการเกมมิฟิเคชั่น วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข การวัดผลรายบุคคลสำหรับรายงานกลุ่มโดยการใช้กูเกิลด๊อกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข ตำยาเรนเจอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข MomoMeค้นหาลักษณะสุนัขตามราศีด้วยเทคโนโลยีคัดเลือกเสมือนจริงและส่งข้อมูลด้วย NFC วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข Application ด้านการเงิน Wonga วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข PIJ Braille Printer วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปิยะ วราบุญทวีสุข นันทิยา ชัยบุตร Individual Evaluation using Take-Home Examination Process การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปิยะ วราบุญทวีสุข นันทิยา ชัยบุตร Individual Evaluation using Take-Home Examination Process การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข ระบบช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในการเปิดอ่านหนังสือ ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก