ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปิยวุฒิ ศิริมงคล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปิยวุฒิ ศิริมงคล รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา อ.ภรภัทร ชูแข อิทธิพลของความพึงพอใจในการทำงานและการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรเมื่อควบคุมและไม่ควบคุมปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานโรงแรม (ค่าน้ำหนักผลงาน 0.80 ส่วนของ อ.ปิยวุฒิ 0.60) สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปิยวุฒิ ศิริมงคล, รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร ภูมิหลังความสามารถในการสร้างสรรค์ และความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก