ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปิยวดี บุญมี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปิยวดี บุญมี The Little Duck’s Birthday Party (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View

 

หน้าหลัก