ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปิยรัศ วานิช

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปิยรัศ วานิช กล่องน้อยผจญภัย (The Adventures of A Little Box) (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View

 

หน้าหลัก