ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปิติมา ชีวพันธุศรี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ปิติมา ชีวพันธุศรี, กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ, ปีเตอร์ กัน ศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่จะใช้ดนตรีคลาสสิกเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กทารก  นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก