ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปารดา บัณฑูรนิพิท

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ อ.ปารดา บัณฑูรนิพิท ต้นไม้ที่เติบโตอย่างยั่งยืนแบบองค์การเสมือนจริง บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ อ.ปารดา บัณฑูรนิพิท ไคเซ็นกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.ปารดา บัณฑูรนิพิท คุณภาพชีวิตต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัท วรกุล จำกัด บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2556 บริหารธุรกิจ อ.ปารดา บัณฑูรนิพิท A Survey of Knowledge and Attitudes of Undergraduate student, Bangkok University, who are preparing to Get Access on ASEAN Economic Community (AEC) บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2556 บริหารธุรกิจ อ.ปารดา บัณฑูรนิพิท ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ อ.ปารดา บัณฑูรนิพิท ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2558 บริหารธุรกิจ อ.ปารดา บัณฑูรนิพิท ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และการซื้อกางเกงยีนส์ของผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก