ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปวริศร เลิศธรรมเทวี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี The Protection of Geographical Indications in Thailand นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี Protection of Plant Varieties in Thailand นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี Recent developments in Thailand’s Plant Variety Protection Law นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ผลกระทบต่อกระบวนการ กฎหมายจากการเข้าเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี รัฐธรรมนูญกับการรับรอง และคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม นิติศาสตร์ View
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี การปรับปรุงกฎหมาย ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน นิติศาสตร์ View
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี การรวบรวมและวิเคราะห์ด้านกฎหมายทรัพยากร ชีวภาพทางเศรษฐกิจเพื่อการ แข่งขันในภูมิภาคอาเซียน นิติศาสตร์ View
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี คู่มือแนวปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา นิติศาสตร์ View
2558 นิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี การอนุวัติกฎหมายไทยตามกรอบกติกาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วยการลงทุน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2558 นิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี หลักและทฤษฎีสิ่งแวดล้อมในกฎหมายระหว่างประเทศ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2558 นิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี Intellectual Property Law for Plant Varieties in Thailand A Contextual Analysis นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี Reinventing Thailand Plant Protection regime นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี พัฒนาการขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี บทความวิจัยเรื่องการเปิดเสรีภาคบริการไทย นัยต่อการปรับปรุงกฎหมายตามกรอบความตกลงอาเซียนที่เกี่ยวกับการบริการ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2558 นิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี บทความวิจัยเรื่องบทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประโยชน์และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี แนวทางการรับรองสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับระบบกฎหมายล้มละลาย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ปัญหากระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินบุคคลล้มละลายของไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายให้มีประสิทธิภาพ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวีร่วมกับ ผศ.สุรวุธ กิจกุศล บทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : ประโยชน์และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View

 

หน้าหลัก