ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ บทความวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา GE 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก และผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การรวบรวมและวิเคราะห์ด้านกฎหมายทรัพยากรชีวภาพทางเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน นิติศาสตร์ View
2557 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดทำ National Site License (ร่วมกับ ผศ.ดร.อรรยา ) นิติศาสตร์ View
2558 นิติศาสตร์ อ. ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการจัดทำแนวทางระมัดระวังล่วงหน้าด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2558 นิติศาสตร์ อ. ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาจัดทำแนวทางในการเจรจาต่อรองแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View

 

หน้าหลัก