ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปราณี สวัสดิ์สรรพ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ปราณี สวัสดิ์สรรพ์ และ อ.มยุรี เสือคำราม การประเมินความต้องการจำเป็น ความเป็นไปได้ และการให้การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในระยะเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ปราณี สวัสดิ์สรรพ์ และ อ.มยุรี เสือคำราม ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตชาวชุมชนแออัดด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View

 

หน้าหลัก