ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปรัศนี เกศะบุตร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร บทความ การรณรงค์ให้พลเมืองรู้หนังสือของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วง พ.ศ. 2483-2487 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง เทพธิดาพิทักษ์ฟัน (แบ่งคะแนนกับ ผศ.นิภา ภาค ทย. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง สกปรกที่ปลายมือ (แบ่งคะแนนกับ ผศ.นิภา ภาค ทย. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร ตำรา อารยธรรมของโลกเพื่อการนำเที่ยว(ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร บทเรียนจากการรณรงค์การทำสวนครัวของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ใน พ.ศ.2481-2487 : แนวทางการนำมาใช้ในปัจจุบัน มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ View

 

หน้าหลัก