ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บัญชี ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ความทันต่อเวลาของข้อมูลบัญชีแบบมีเงื่อนไข บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2557 คณะบัญชี ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ (วิจัยร่วม) Audit quality and cost of equity capital บริหารธุรกิจและการจัดการ การสอบบัญชี View
2557 คณะบัญชี ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ (วิจัยร่วม) Equity and Cost Methods in Reported Earnings: The Case of Thai Listed Firms บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2557 คณะบัญชี ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ (วิจัยร่วม) Audit Fees and Firm Performance: The Case of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การสอบบัญชี View
2557 คณะบัญชี ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ (วิจัยร่วม) ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงกับสำนักงานสอบบัญชี กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ บริหารธุรกิจและการจัดการ การสอบบัญชี View
2557 คณะบัญชี ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ Earnings Persistence and The Predictability of Firm Qualitative Characteristics on Future Earnings : Evidence from Thai Listed Firms. บริหารธุรกิจและการจัดการ การสอบบัญชี View
2557 คณะบัญชี ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ Earnings Management and Executive Compensation: Evidence from Thai Listed Firms บริหารธุรกิจและการจัดการ การสอบบัญชี View

 

หน้าหลัก