ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ประภัสสร วรรณสถิตย์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ ระดับความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร: กรณีศึกษา บริษัท เค.ดี.เค. ได แอนด์ พาร์ท จำกัด บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับแต่งกายบุรุษและความความหวังต่อเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก