ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ประพาฬ กาญจโนภาศ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ประพาฬ กาญจโนภาศ โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง บริษัท ฟรีแลนเซอร์ คอร์ปเรชั่น จำกัด คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ประพาฬ กาญจโนภาศ ผศ.ชุลี โชติกประคัลภ์ โครงการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาระบบยืม-คืนสินทรัพย์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก