ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ประทุม ฤกษ์กลาง

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ประทุม ฤกษ์กลาง การยึดหลักธรรมพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ รศ. ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง Political Information exposures, Politicians’ Political Attitudes and Political Participations Among People in Bangkok Metropolitan Area นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง การแสวงหาข้อมูลข่าวสารธรรมพุทธศาสนา การยึดหลักธรรมพุทธศาสนา และหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความสุขของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ View

 

หน้าหลัก