ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ประจวบ เพิ่มสุวรรณ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ อ.พัฒน์พิสิษฐเกษม จะจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบคลาวด์คอมพิวติ้งของผู้ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ ทองคำ...อีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุน บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชน เขตจังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของพนักงานเอกชนในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ เรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียน :กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต    บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก