ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปภัสรา ถนอมทรัพย์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ ปภัสรา ถนอมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรภร สังขปรีชา การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งเพื่อค้นหาแนวทางสร้างความพึงพอใจในการใช้งานของธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ หน้า 1129-1236 การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค View

 

หน้าหลัก