ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปนิญญา ภักษา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปนิญญา ภักษา ละคร 14 ตอน ชื่อเรื่อง บ้านชนะใจ นิเทศศาสตร์ การละคร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปนิญญา ภักษา บ้านเราน่าอยู่ ชื่อเรื่องวางมือ นิเทศศาสตร์ การละคร View
2558 ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ.ปนิญญา ภักษา ความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีใต้ (Thai Film Industry’s Competitive Advantage Comparative Study with Korea Film Industry) นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2558 ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ.ปนิญญา ภักษา การยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยภายใต้การค้าเสรี (Promotion of Thai Film Industry’s Competitive Advantage under Free Trade.) นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2559 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ.ปนิญญา ภักษา บทความวิจัยเรื่อง Guidelines on enhancing education quality in film and digital media for private universities. การศึกษา การศึกษาทั่วไป View

 

หน้าหลัก