ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปฐมา สตะเวทิน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ปฐมา สตะเวทิน Looking for a needle in the haystack: Knowledge of health and medical angles communicated in Thai television dramas นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ปฐมา สตะเวทิน Understanding Health Literacy’s Pathway นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ปฐมา สตะเวทิน Health Communication Issues among Migrant Workers in Thailand A Systematic Review for Health Communication Practices ประเด็นการสื่อสารสุขภาพในแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบเพื่อแนวทางปฏิบัติด้านการสื่อสารสุขภาพ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ปฐมา สตะเวทิน, ศิวัตร เชาวรียวงษ์ และสุธีรพันธ์ สักรวัตร กลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนในยุคดิจิทัล แนวทางการพัฒนาดัชนีชี้วัดหลักด้านความยั่งยืน Sustainability Strategies in the Digital Era Implication for the Development of Sustainability Key Performance Indicators นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก