ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปฐมาพร เนตินันทน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ปฐมาพร เนตินันทน์ และ สุนทรี ผลวิวัฒน์ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษากับแนวโน้มการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษา: โรงเรียนหอวัง นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ เรื่อง ปัจจัยหลักของเครื่องมือสื่อสารตราสินค้าต่างๆที่มีผลกระทบต่อระดับการตระหนักรู้ในเครื่องดื่มน้ำอัดลมสีดำกรณีศึกษา: ผู้บริโภคเครื่องดื่มน้ำอัดลมสีดำที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (Core Factors of Brand Communication Tools Effect to Black Carbonate Drinking Brand Awareness Level, Case Study: Black Carbonate Drinking Consumers who live in Bangkok Cosmopolitan) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ เรื่อง ลักษณะและระดับการเปิดรับ ทัศนคติที่มีต่อเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อการเมือง และพฤติกรรมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป (The Survey Research Results: Style & Level of Political Marketing Communications Tools’ Exposure, Attitudes toward Political Marketing Communications Tools and Political Behavior ofBangkokCosmopolitan Voters in General Election Campaign) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ ตำรา การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Advertising and Consumer Behavior). นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ ความสัมพันธ์ของระดับการเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารตราสินค้ากับระดับการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้า โคคาโคล่า นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ Correlations between Cola Drinking Brand Communication Tool Perception and Attitude towards Brand Case Study: Cola Drinking Consumer in Bangkok, Thailand. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ การสังเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการโฆษณายุคปัจจุบัน นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ การนำเสนอผลงานวิจัย How Correlation ship between Brand Communication Tools Exposure and Purchasing Actions of Gen Y Case Study Study of Communication Arts faculty student at Bangkok University, Thailand นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ บทความวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของการเปิดรับข้อมูลผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อใช้สินค้าของ Gen Y นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ กรณีศึกษาความสัมพันธ์กลยุทธ์น่านน้ำการตลาดกับการโฆษณา. นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะและระดับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ กับพฤติกรรมการบริโภค และการแสดงออกพฤติกรรมการบริโภคของตนเองด้วยการแบ่งปันข้อมูลการซื้อใช้ ผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่ม Gen Y นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก