ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : บุหงา ทองดีวงษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ บุหงา ทองดีวงษ์ ,ธรรญธร ปัญญโสภณ ณัฏฐณิชา ณ นคร กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของธุรกิจจัดหาคู่และการพัฒนาธุรกิจให้กับริษัท The Love Agency นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก