ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : บุษรา ประกอบธรรม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ผ.ศ.บุษรา ประกอบธรรม มานะอัจฉริยะเกียรติ การติดต่อสื่อสารแบบประหยัดกับสมาร์ทโฟน นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน การสื่อสารอืนๆ View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม อ.สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิลป์ ชวิน ปิยะกมลานนท์ สุวรรณา เขียวอร่าม วรวัชร ชาติทอง ปูชิตา วงษ์นาค ปฐพี สุทธิวัฒนกุล กัมพล ธัญญาวัฒนา เตชสิทธิ์ ชินประพินพร กิตติศักดิ์ ภู่สี งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่เข้าห้องเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ สรชัย ตั้งความเพียร สุริยพงศ์ สุวรรณวัฒนะ ฐิตติวัฒน์ ไพเราะ ทวีศักดิ์ เกิดเปี่ยม ธนัช คงความขยัน ปิยะพงษ์ สวนสุข ศิราวิชย์ภัทร์รุ่งโรจน์ โสรัจ ศิริรัตน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเล่นเกมส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม ผศ.อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง พรรณราย มะลูลีม นนท์นรินทร์ เทพศาสตรา กิติยา สิมาทอง ศันสนีย์ ลี้สกุล เชาวลิต เวียนวัฒนา อัมราภรณ์ จันทร์พงษ์ สุรวัศ คหัฏฐา กิตติคุณ รุ่งทินพุทธิชัย พฤติกรรมและความถึงพอใจในการรับฟังคลื่นวิทยุ 95.5 Virgin Hitzของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ ศศิน วรจินดาพิทักษ์ อรอนงค์ กุศลมาก ปาลิตา แซ่ก้วง ปริญญา อภิรักขวนานนท์ มงคล อุดมชัยพัฒนากิจ วรางคณา ชูเชิดรัตนา เกศิณี อภิบาลศรี ธนพล รุ้นสง่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีการการใช้ริการร้าน 55 Car Wash บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม ผกากาญจน์ ศรีอ่อน จรัสลักษณ์ เล็บสังวาล ณัฐภูมิ เกตุแก้ว ภาวิณีย์ ทองมั่น มนตรี รุ่งเรืองธรรม พันทิพา จำปาทิพย์ ธมลวรรณ เคนท้าว พรธนิตย์เกณิกานนท์ ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการใช้บริการ Hot pot Buffet สาขาเซียร์รังสิต บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม ผศ.อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง ฉายสิริ ปัญญาศรี กฤตณ์พัทธ์ สุขประเสริฐ สุจิรา มนฑา ปฐวี ชัยอักษรเวช รังสิมา ลักษณา พรชนันน์ เงาสมสกุล ธันวา แก้วดอนไพร ความถึงพอใจของผู้บริโภคต่อการให้บริการของร้านอาหาร Secret Recipe สาขา Terminal 21 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม อ.สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล ทศพล สุขสุศิลป์ ชิรวัฒน์ เฟื่องบางหลวง กีรติ อุปมานรเศรษฐ์ อาทิตยา สิงสถาผล ยุทธนา กุลปิยรัตน์ ภูรีภัทร โสภณธรรมภาณ มณฑล วัฒนเวช พัสกร สินสุวรรณ ความพึงพอใจของลูกค้าในการบริโภคเนื้อหมูของร้านเจ้แขก บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม Factors Affecting Thai Undergraduate Students' Behavior in Using Social Networking for Education การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม การศึกษาการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม คุณมานะ อัจฉริยะเกียรติ นวัตกรรมทางการตลาดบนสมาร์ทโฟน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ต Dsport สาขาเพชรบุรี 5 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก