ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : บุษยา สันติกาญจน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.บุษยา สันติกาญจน์ การศึกษาปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษและกลวิธานในการแก้ปัญหาของนักศึกษาของชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.บุษยา สันติกาญจน์ The Use of Language Learning Strategies: A Case Study of Undergraduate Students in a Private University การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.บุษยา สันติกาญจน์ Attitude Motivation and Parental Encouragement Toward Learning English of Undergraduate Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก